HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĄŁ

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA RYSZARD BREJZA

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zgłoszenie udziału VI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PIANISTYCZNYM „ROZTAŃCZONY FORTEPIAN”  Inowrocław 2021.

Podajemy link do formularza przesłania prezentacji konkursowej:

http://www.psmino.com.pl/rekrutacja/formularz.html

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

LISTA UCZESTNIKÓW VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO „ROZTAŃCZONY FORTEPIAN”  INOWROCŁAW 2021 ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE NA PODSTAWIE NAGRAŃ PREZENTOWANE BĘDĄ JUROROM OD LITERY „A” W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ.

 

Szanowni Państwo,
Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną w kraju organizatorzy podjęli decyzję o przeprowadzeniu tegorocznej edycji w systemie zdalnym. W związku z powyższym, z regulaminu VI Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego „Roztańczony Fortepian” 2021 anulowany zostaje rozdział IV( pkt.3 i 4 ) oraz rozdz. XII.
Zamieszczamy poniżej instrukcję dla uczestnika konkursu określającą parametry nagrania (Załącznik 1) oraz instrukcję przekazania nagrania konkursowego ( Załącznik 2 )
Uzupełnienie regulaminu związane ze zmianą trybu ze stacjonarnego na zdalny
I. Harmonogram prezentacji Jury poszczególnych nagrań podany będzie do wiadomości uczestników na stronie szkoły w dniu 27 maja 2021 r.
II. Jury pracować będzie stacjonarnie w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Inowrocławiu dokonując oceny nagrań prezentowanych zgodnie z ustalonym harmonogramem.
III. Przewidziane regulaminem Dyplomy oraz Nagrody i Wyróżnienia przesłane będą do szkół pocztą tradycyjną, a nagrody finansowe po wcześniejszym uzgodnieniu z nagrodzonymi przesłane zostaną na konta bankowe.
IV. KONCERT LAUREATÓW
Prezentacje uczniów w całości lub części – zgodnie z protokołem JURY, którzy otrzymają tytuł Laureata oraz uczniów wyróżnionych zostaną opublikowane na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń do 28 kwietnia 2021 r.

Ostateczny termin przekazania nagrań do 24 maja 2021 r.

 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU

Józef Henke

 

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, termin VI Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego Roztańczony Fortepian uległ zmianie.
Zmianie uległ również Regulamin konkursu, przy czym uczestników obowiązywać będzie program ujęty we wcześniejszym regulaminie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

 

 

 

AKTUALNY REGULAMIN KONKURSU

I. NAZWA KONKURSU
VI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Roztańczony Fortepian 2021

II. ORGANIZATOR KONKURSU
Centrum Edukacji Artystycznej

III. ZASIĘG KONKURSU
1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia.
3. W konkursie mogą wziąć uczniowie kl. III- VI c6 oraz II-IVc4 szkół muzycznych I stopnia, oraz klas I – IV szkół muzycznych II stopnia.
4. Dopuszcza się udział uczestnika młodszej klasy w grupie starszej pod warunkiem realizacji programu określonego dla danej grupy.

IV. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Data przeprowadzenia konkursu – Przesłuchania konkursowe odbędą się 31 maja- 2 czerwca 2021 roku.
2. Miejsce – Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu.
3. Instrument konkursowy – fortepian koncertowy Steinway & Sons D 274.
4. Konkurs przeprowadzony będzie w systemie stacjonarnym w aktualnie obowiązującym reżimie sanitarnym.

V. WSPÓŁORGANIZATOR KONKURSU
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i Ii stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu.
2. Patronat nad konkursem obejmuje Prezydent Miasta Inowrocławia Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne Pro Arte

VI. ZGŁOSZENIA
1.Uczestnicy zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie znajdującej się na stronie szkoły www. psmino.com.pl „Karty Zgłoszenia” wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechniania wizerunku na potrzeby organizacji, realizacji i promocji konkursu. Zgodę na przetwarzanie danych należy wydrukować, podpisać i przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Juliusza Zarębskiego ul. Kilińskiego 16a
88-100 Inowrocław.
2. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 28 kwietnia 2021 roku .
3. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu konkursu.
4. W przypadku wpłynięcia zbyt dużej ilości zgłoszeń o przyjęciu udziału w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

VII. PODZIAŁ NA GRUPY I OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM
1. Przesłuchania konkursowe są jednoetapowe.
2. Przesłuchania prowadzone będą w czterech grupach wiekowych, które obowiązuje następujący repertuar :
Grupa I – uczniowie klas III – IV cyklu sześcioletniego oraz II cyklu czteroletniego, SM I st. czas prezentacji – do 10 min.
Etiuda lub utwór o charakterze technicznym
Taniec barokowy (może być częścią formy cyklicznej)
Taniec późniejszych epok – od romantyzmu po współczesność – ( mile widziany taniec kompozytora polskiego)
Grupa II – uczniowie klas V- VI c. 6 oraz klas III – IV c. 4 SM I st. – czas prezentacji do 15 min.
Etiuda lub utwór o charakterze technicznym
Taniec barokowy (może być częścią formy cyklicznej)
lub inwencja dwu lub trzygłosowa
Taniec późniejszych epok – od romantyzmu po współczesność – (mile widziany taniec kompozytora polskiego)
Grupa III – uczniowie klas I – II SM II st. czas prezentacji 13 – 18 min – w przypadku gdy regulaminowe utwory nie
wypełniają limitu czasowego, uzupełnić prezentację kompozycją w charakterze tanecznym lub utworem kompozytora polskiego XX lub XXI wieku

Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
J. S. Bach – Inwencja trzygłosowa
lub dwa kontrastujące tańce z Suity francuskiej lub Partity
lub Preludium i Fuga z „Das Wohltemperierte Klavier”
Taniec narodowy kompozytora polskiego
Grupa IV – uczniowie klas III – IV SM II st. czas prezentacji 20 – 25 min – w przypadku gdy regulaminowe utwory nie osiągają czasu minimalnego wypełnić prezentację kompozycją w charakterze tanecznym lub utworem kompozytora polskiego XX lub XXI wieku
Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
J. S. Bach – Preludium i Fuga z „Das Wohltemperierte Klavier”
lub dwa kontrastujące tańce z Suity angielskiej lub Partity
lub dwie kontrastujące części Toccaty
Taniec narodowy kompozytora polskiego

VIII. KRYTERIA OCENIANIA I WYŁANIANIA LAUREATÓW KONKURSU
1. Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej od litery wylosowanej przez organizatorów w dniu zamknięcia listy uczestników.
2. Program uczestnicy wykonują z pamięci.
3. Uczestnicy oceniani będą w skali punktowej od 1 do 25 punktów.
4. W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.
5. Jury ma prawo przyznać Grand Prix dla indywidualności konkursu.
6. Zdobywca GRAND PRIX oraz miejsc I, II, III uzyskują tytuł laureata konkursu.
7. Jury może przyznać nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie tańca barokowego lub narodowego tańca polskiego kompozytora.
8.Przewidziane są również nagrody :
Nagroda Prezydenta Miasta Inowrocławia
Nagroda Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego Pro Arte

IX. JURY – SKŁAD, TRYB PRACY
1. JURY powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
2. Prezentacje konkursowe oceniać będzie trzyosobowy skład Jury.
3. Przewodniczącą JURY będzie prof. Katarzyna Popowa Zydroń.
4. Jury pracuje zgodnie z regulaminem , który przyjmuje przed rozpoczęciem konkursu.
5. Jury pracuje w trybie tajnym.
6. Rolą Jury jest merytoryczna ocena uczestników oraz wyłonienie laureatów.
7. Jury ocenia grę uczestników uwzględniając właściwe odczytanie tekstu, umiejętność realizacji formy, interpretację i styl zgodny z epoką, estetykę brzmienia i ogólne wrażenia artystyczne.
8. Szczególnej ocenie podlegać będą formy taneczne, w tym narodowe tańce polskie, za które Jury może w każdej grupie wiekowej przyznać nagrody specjalne.
9. Jury może wyróżnić pedagogów uczniów, którzy w Konkursie uzyskali tytuł Laureata.
10. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

X. NAGRODY I DYPLOMY
1. Wszyscy uczestnicy otrzymają DYPLOM UCZESTNICTWA.
2. Uczestnicy i pedagodzy wyróżnieni w Konkursie oraz zdobywcy nagród specjalnych otrzymają stosowne Dyplomy.
3. Laureaci Konkursu – zdobywcy Grand Prix, I , II , III miejsca otrzymają nagrody finansowe. O ostatecznym podziale nagród zdecyduje Jury.
4. Dopuszcza się przyznanie dyplomów lub nagród pozaregulaminowych.

XI. UPRAWNIENIA LAUREATA KONKURSU
Laureat Grand Prix oraz zdobywcy miejsc I-III nabywają uprawnienia,
o których mowa w art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 132 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 tej ustawy

XII. WARUNKI PRZEPROWADZANIA KONKURSU
1. Konkurs ma na celu rozwijanie i promowanie osiągnięć artystycznych uczniów oraz przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia, propagowanie narodowej kultury i muzyki polskich kompozytorów oraz wymianę doświadczeń pedagogów.
2. Lista uczestników wraz ze szczegółowym harmonogramem prób i występów podana będzie do wiadomości na stronie szkoły – www.psmino.com.pl w dniu 17.maja 2021 roku.
3. Uczestnik w dniu występu ma obowiązek stawić się u organizatora na godzinę przed zaplanowaną prezentacją.
4. Każdemu z uczestników grupy I i II organizator zapewnia pięciominutową próbę, a grupy III i IV dziesięciominutową próbę na fortepianie konkursowym.
Próby odbywać się będą według ustalonego wcześniej harmonogramu.
5. Harmonogram Prób i Prezentacji Konkursowych ustalony przez organizatora nie podlega zmianom.
6. Każdemu z uczestników przed prezentacją przydzielona zostanie sala, w celu przygotowania do występu. Czas przydzielony na rozegranie uzależniony będzie od ilości uczestników.
7. Przesłuchania Konkursowe są otwarte dla publiczności . Organizator zastrzega sobie jednak możliwość ograniczenia ze względu na sytuację epidemiczną w kraju ilości słuchaczy.
8. Przesłuchania zakończą się wręczeniem dyplomów i nagród oraz koncertem laureatów ( jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli).
9. Laureaci konkursu mają obowiązek wystąpić nieodpłatnie w koncercie laureatów.
10.Program koncertu laureatów ustala Jury.

XIII. KOSZTY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Koszty podróży i wyżywienia uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
3. Organizator nie pośredniczy w sprawach związanych z zakwaterowaniem
czy wyżywieniem.

XIV. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trybu przeprowadzenia konkursu
na hybrydowy/zdalny, wówczas konkurs odbywał się będzie na podstawie przesłanych nagrań.
2. W przypadku przeprowadzenia konkursu w formie stacjonarnej opracowane zostaną procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywały wszystkich uczestników.
3. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie trybu na hybrydowy/ zdalny organizator poda informacje i wytyczne do dnia 29 kwietnia 2021 r. W tym przypadku nagrania należało będzie udostępnić organizatorowi do dnia 24 maja 2021 roku. Informacje i wytyczne związane ze zmianą trybu zamieszczone będą na stronie szkoły oraz zostaną przesłane na adresy mailowe szkół delegujących uczestników konkursu.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły tel. 52 357 46 50
oraz wicedyrektor Małgorzata Rona tel. 601 179 701

Karta Zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

 

PLAKAT Roztańczony fortepian 2021 (2)