REGULAMIN REKRUTACJI
DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA
IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU

Regulamin został opracowany na podstawie:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, 1378 z 2021 r. poz. 4).
2) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r., w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 686). uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2022 r. poz. 194

§ 1

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, zwana dalej „Szkołą”, przeprowadza co roku rekrutację kandydatów do Szkoły.
1. Regulamin określa:
1) szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do Szkoły,
2) dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,
3) sposób, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkoły, w tym: szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania przydatności i egzaminu wstępnego oraz skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej i komisji kwalifikacyjnej.
3. Szkoła przeprowadza akcję informacyjną o zasadach przyjęć oraz warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji.
4. Szkoła podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie, na co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
5. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności lub egzaminowi wstępnemu równe i właściwe warunki ich przeprowadzenia.

§ 2

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym ukończył 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat.
2. W przypadku podjęcia przez rodzica decyzji, o której mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe, o podjęciu nauki w Szkole przez dziecko 6 – letnie Dyrektor przyjmuje dziecko, jeżeli:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
4. Szkoła I stopnia uczy gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, harfie, akordeonie, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie, waltorni, perkusji.
5. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Szkoły, Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może wyrazić́ zgodę na ubieganie się o przyjęcie do Szkoły przez kandydata przekraczającego limity wiekowe określone w §2.
6. W szkole II stopnia nauka odbywa się w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa.
W specjalności instrumentalistyka szkoła kształci w specjalizacjach –
gra na fortepianie, gra na organach, gra na akordeonie, gra na skrzypcach, gra na altówce, gra na wiolonczeli, gra na kontrabasie, gra na flecie, gra na klarnecie, gra na oboju, gra na saksofonie, gra na trąbce, gra na puzonie, gra na waltorni, gra na perkusji
W specjalności instrumentalistyka jazzowa szkoła kształci w specjalizacjach –
gra na fortepianie jazzowym, gra na skrzypcach jazzowych, gra na kontrabasie jazzowym, gra na saksofonie jazzowym , gra na perkusji jazzowej

§ 3

1. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają wniosek, zwany dalej „wnioskiem” stanowiący załącznik nr 1 lub odpowiednio nr 2a lub 2b do niniejszego regulaminu w terminie:
1) do Szkoły I stopnia od 1 marca do 10 maja (załącznik nr 1),
2) do Szkoły II stopnia od 1 marca do 10 maja (załącznik nr 2a, załącznik nr 2b ).
2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do Szkoły I stopnia do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej,
2) w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat:
a) zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę lub
b) opinię, o której mowa w §2 ust. 2 pkt 2 niniejszego regulaminu.
3. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły II stopnia do wniosku należy dołączyć:
1) na specjalność wokalną – zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia. Zaświadczenie powinno być wydane przez lekarza specjalistę w zakresie audiologii i foniatrii,
2) na specjalność instrumentalną – w zakresie gry na instrumentach dętych zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia. Zaświadczenie powinno być wydane przez lekarza specjalistę w zakresie pulmonologii.

§ 4

1. Kwalifikacja kandydatów do Szkoły I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. (Szczegóły badania określone w załączniku nr 3)
2. Kwalifikacja kandydatów do szkoły II stopnia odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.
3. Egzamin wstępny obejmuje:
1) egzamin z instrumentu w formie praktycznej z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
2) egzamin w formie pisemnej / ustnej z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego dla Szkoły I stopnia. (Szczegóły wymagań określone w załączniku nr 4)
4. Termin i zakres badania przydatności lub egzaminu wstępnego podany jest do publicznej wiadomości – strona bip, strona szkoły

§ 5

1. W celu przeprowadzenia badania przydatności i egzaminu wstępnego dyrektor szkoły, spośród członków Rady Pedagogicznej, powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, zwaną dalej „Komisją” .
2. Komisja działa w minimum trzyosobowych zespołach egzaminacyjnych.
3. Dyrektor powołuje przewodniczącego komisji.
4. Do szczegółowych zadań́ Komisji należy:
1) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji,
2) ustalenie zakresu i tematów odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego,
3) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego badania predyspozycji i egzaminu wstępnego zawierającego odpowiednio ocenę predyspozycji lub poziomu umiejętności kandydata,
4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego,
5) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
Szkoły w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

§ 6

1. Tematy egzaminów wstępnych i badania przydatności są objęte zasadą ochrony tajemnicy służbowej.
2. Z przebiegu egzaminu wstępnego i badania przydatności komisja sporządza protokół, o którym mowa w §5, zawierający punktację uzyskaną przez poszczególnych kandydatów.
3. Komisja posługuje się skalą punktową ocen od 1 do 25.
4. Po każdej części egzaminu wstępnego i badaniu przydatności komisja wpisuje do protokołu uzyskaną przez kandydata ocenę. Ostateczną ocenę egzaminu wstępnego lub badania przydatności stanowi średnia uzyskanych przez kandydata ocen cząstkowych ocen cząstkowych.
5. Protokół ten przechowuje się w Szkole przez cały cykl kształcenia.
6. Minimalna średnia ilość punktów kwalifikująca kandydata do kształcenia muzycznego wynosi 18. Warunkiem niezbędnym do przyjęcia kandydata jest jednak uzyskanie przynajmniej 16 punktów z każdej z części badania lub egzaminu.
7. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata na wybrany instrument Komisja może zaproponować kandydatowi zmianę specjalności warunkującą przyjęcie do Szkoły.
8. Od decyzji Komisji przysługuje kandydatowi w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku rekrutacji odwołanie do Dyrektora szkoły.
9. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie końcowej punktacji badania przydatności lub egzaminu wstępnego oraz w oparciu o limity o których mowa w §1 ust. 6.

§ 7

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) w przypadku kandydata niepełnoletniego:
a) wielodzietność́ rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność́ kandydata,
c) niepełnosprawność́ jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność́ obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność́ rodzeństwa kandydata,
f) wychowywanie kandydata jedynie przez jednego z rodziców/opiekunów,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
2) W przypadku kandydata pełnoletniego:
a) wielodzietność́ rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność́ kandydata,
c) niepełnosprawność́ dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność́ innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) wychowywanie kandydata jedynie przez jednego z rodziców/opiekunów.
2. Kryteria zawarte w ust. 1 mają jednakową wartość́.
3. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1, mogą być́ składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność́ z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

§ 8

1. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej niż pierwsza, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do Szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
2. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy w Szkole.
3. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez Szkołę możliwości przyjęcia kandydata.
4. Egzamin kwalifikacyjny dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły odpowiednio do klasy wyższej niż pierwsza, na semestr wyższy niż pierwszy lub rok kształcenia wyższy niż pierwszy przeprowadza się w terminie, w którym w Szkole przeprowadza się badanie przydatności lub egzamin wstępny.
5. Egzamin kwalifikacyjny dla ucznia przechodzącego z jednej szkoły do innej lub kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły w trakcie roku szkolnego przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie przyjęcia kandydata do Szkoły lub w sprawie przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego.
6. Dyrektor powiadamia kandydata o terminie, warunkach i trybie przeprowadzenia oraz o zakresie tematycznym egzaminu kwalifikacyjnego.

§ 9

1. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego Dyrektor, spośród członków Rady
Pedagogicznej powołuje komisję kwalifikacyjną, zwaną dalej „Komisją” oraz jej przewodniczącego. .
2. Do szczegółowych zadań́ Komisji należy:
1) sporządzenie protokołu przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności i wiedzy kandydata, 2) przekazanie protokołu Dyrektorowi.
3. Komisja posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 25.
4. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania zapis §7 stosuje się odpowiednio.

§ 10

1. Dyrektor na podstawie oceny predyspozycji i poziomu wiedzy i umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do danej klasy, na dany semestr lub rok kształcenia.
2. Różnice programowe w zakresie zajęć edukacyjnych, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

§ 11

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
2. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego przechowywana jest nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Szkoły.
3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane w Szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego została wniesiona skarga do Sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Załączniki do Regulaminu rekrutacji:

1. Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły Muzycznej I stopnia, wraz z klauzulą informacyjną – załącznik nr 1.
2. Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły Muzycznej II stopnia, wraz z klauzulą informacyjną – załącznik nr 2a, załącznik nr 2b.
3. Zakres badania przydatności muzycznej załącznik nr 3
4. Wymagania egzaminacyjne egzamin wstępny do szkoły II stopnia załącznik nr 4