header-image

Informacja o formach nauczania w Państwowej Szkole Muzycznej w Inowrocławiu

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
6 – letni cykl kształcenia:
• nabór dzieci w wieku 7-10 lat;
• nauka gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, gitara, harfa, flet, trąbka, róg, puzon, perkusja;
• nauczane przedmioty w klasach I-III: instrument główny, rytmika, kształcenie słuchu;
• nauczane przedmioty w klasach IV-VI instrument główny, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór;
4 – letni cykl kształcenia :
• nabór dzieci w wieku 8-16 lat;
• nauka gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, harfa, akordeon,
gitara, harfa, perkusja, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, róg, puzon;
• nauczane przedmioty w klasie I : instrument główny, kształcenie słuchu ,
• nauczane przedmioty w klasach II-IV instrument główny, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór;

Szkoła Muzyczna I st. daje podstawy wykształcenia muzycznego oraz przygotowuje do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II st., ale przede wszystkim umuzykalnia i wspomaga pozytywnie intelektualny rozwój dziecka.

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA ( 6 lat nauki ):
• nabór kandydatów w wieku 10-23 lat;
• nauka gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, akordeon, organy, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja;
• nauczane przedmioty: instrument główny, fortepian obowiązkowy, kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, historia muzyki , literatura muzyczna , harmonia, formy muzyczne, zespół kameralny, chór lub orkiestra.
SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA ( 4 lata nauki ):
• nabór kandydatów w wieku od 14 – 23 lat;
• nauczane przedmioty: śpiew solowy, fortepian, dykcja i recytacja, zespół wokalny, kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, historia muzyki , literatura muzyczna, formy muzyczne, chór

SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA ( 4 lata nauki ):
nauka gry na instrumentach jazzowych – fortepianie, saksofonie, skrzypcach, kontrabasie, perkusji
SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA JAZZOWA ( 4 lata nauki):
• nabór kandydatów z przygotowaniem muzycznym w wieku od 10 do 23 lat;
• nauczane przedmioty: instrument główny, fortepian jazzowy, big band, combo, kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, historia muzyki, historia jazzu z literaturą, harmonia jazzowa, formy muzyczne, ćwiczenia rytmiczne: dla wokalistów dodatkowo – emisja głosu oraz dykcja i recytacja.

Szkoła Muzyczna II st. daje wykształcenie muzyczne po zdaniu egzaminu dyplomowego.
Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania godzin zajęć.
Zajęcia zbiorowe odbywają się w godzinach popołudniowych

NAUKA W PSM JEST BEZPŁATNA!

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA INSTRUMENTU!
LEKCJE INSTRUMENTU SĄ INDYWIDUALNE!
ZAPEWNIAMY FACHOWĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ!

CO ZROBIĆ, ABY ROZPOCZĄĆ NAUKĘ W SZKOLE MUZYCZNEJ?
• należy pobrać, wypełnić i złożyć w sekretariacie PSM wniosek w terminie do 31 maja 2022 r.;
• poświadczyć dobry stan zdrowia kandydata zaświadczeniem lekarskim w przypadku kształcenia:
– w szkole muzycznej I stopnia od lekarza pierwszego kontaktu
– w szkole muzycznej II stopnia w specjalnościach instrumentalnych ( poza instrumentami dętymi ) od lekarza pierwszego kontaktu
– w szkole muzycznej II stopnia w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych – lekarza pulmonologa
– w szkole muzycznej II stopnia w specjalnościach wokalnych – lekarza audiologa- foniatry
1) w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 roku życia do wniosku należy dołączyć :
– informację, iż dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę albo
– opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznej.
• opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości kandydata do podjęcia nauki szkolnej.
• przejść pozytywnie badanie przydatności muzycznej ( w przypadku PSM I st.)- sprawdź wymagania
lub uzyskać pozytywny egzaminu wstępnego ( w przypadku PSM II st.)- sprawdź wymagania
W szkole działa przez cały rok Komisja do spraw badania uzdolnień muzycznych.
Od dnia 14 maja 2022 r, prowadzony będzie kurs przygotowawczy przed badaniem przydatności muzycznej. Prowadzona jest także szeroka akcja rekrutacyjna w inowrocławskich przedszkolach.

Egzaminy wstępne oraz badanie przydatności muzycznej odbywają się w czerwcu.