Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2111 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje :

1. Do dnia 22 grudnia realizujemy w szkole kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na terenie szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją mogą odbywać się konsultacje z uczniami klasy dyplomowej.

2. Po przerwie świątecznej( tj. 23.12.20 – 2.01.21 ) nastąpią ferie zimowe , które przeniesione zostały z wcześniej ustalonego na luty 2021 terminu i trwać będą od 04.01.2021 r. do 17.01.2021 r. – tym samym ustalone wcześniej na dzień 4 – 5. 01.2021 r. dni dyrektorskie ulegają przesunięciu. Nowy termin dni dyrektorskich zostanie uchwalony podczas styczniowej Rady Pedagogicznej.

3. Odwołane zostają zaplanowane wcześniej stacjonarne przesłuchania półroczne. Klasyfikacja śródroczna z instrumentu głównego odbywać się będzie w systemie zdalnym na podstawie wysyłanych do nauczyciela przedmiotu głównego nagrań repertuaru ustalonego z nauczycielem. Przyjęty termin przesłania nagrania to 20 grudnia 2020.
Uczeń ma jednak prawo do przesłania nagrania w terminie styczniowym, do dnia Rady Klasyfikacyjnej śródrocznej.

4. Nauczyciel przedmiotu głównego w porozumieniu z kierownikiem sekcji ustala ocenę śródroczną dla swoich uczniów, Zobowiązany jest również do przesłania kierownikowi sekcji ustalonych dla swoich uczniów ocen klasyfikacyjnych.

5. Klasyfikacja śródroczna z pozostałych przedmiotów odbywa się na podstawie wcześniej ustalonych zasad – sprawdzianów wiedzy z poszczególnych przedmiotów, zaangażowania i obecności .

6. Termin posiedzenia Rady Pedagogicznej, klasyfikacyjnej śródrocznej nie ulega zmianie – odbędzie się w dniu 28. 01. 2021 r.

7. Do 7 grudnia (nieprzekraczalny termin) można składać w sekretariacie szkoły wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu służącemu nauczycielowi realizującym zadania w systemie zdalnym. Wzór wniosku wraz z załącznikiem do pobrania na stronie szkoły.

Z życzeniami zdrowia
Dyrektor Józef Henke