Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.) oraz na podstawie wytycznych CEA z dnia 13 stycznia 2021 roku zarządzam co następuje:

Od 18 stycznia w szkole zostają utrzymane dotychczasowe zasady jej funkcjonowania, czyli realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Zasady te dotyczą uczniów wszystkich klas szkoły I i II stopnia.
W trybie zdalnym, bez wyjątków utrzymana zostaje realizacja przedmiotów ogólnomuzycznych i zbiorowych. W zakresie  przedmiotów indywidualnych – instrumentu głównego możliwe jest  prowadzenie konsultacji ( nie częściej niż raz w tygodniu ) w trybie stacjonarnym w szkole. Konsultacje możemy odbywać z uczniami klas programowo najniższych i najwyższych czyli  dotyczą uczniów klas :
I i VI c6 , I i IV c4 szkoły I stopnia, a także z uczniów klas dyplomowych  szkoły II stopnia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsultacje stacjonarne  mogą dotyczyć również uczniów klas nie wymienionych wyżej.
Warunkiem prowadzenia konsultacji w szkole jest uprzednie dostarczenie planu konsultacji  do sekretariatu szkoły.
Plan powinien zawierać :
1.Imię i nazwisko nauczyciela
2. Imię, nazwisko i klasę do której uczęszcza uczeń
3. Dzień tygodnia i numer sali w jakiej konsultacje mają się odbywać.
4. Częstotliwość konsultacji.

 

 

Z życzeniami zdrowia
Józef Henke