ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 2 z dnia 27 STYCZNIA 2022 roku
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm. Ostatnia z dnia 26.01.2022).
zarządzam co następuje:
1. W okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r.
zasadniczo wszystkie klasy szkoły realizują kształcenie z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.
Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym za pomocą platformy Microsoft Teams.

2. W ramach obowiązujących przepisów stosujemy poniższe rozwiązania :

1) Uczniowie klas programowo najwyższych – zarówno szkoły I jak i szkoły II stopnia
uczestniczą w konsultacjach zarówno z instrumentu głównego, jak i z przedmiotów ogólnomuzycznych, które obowiązują na egzaminie końcowym (szkoła I stopnia) , czy egzaminie dyplomowym ( szkoła II stopnia).
Konsultacje stacjonarne z Instrumentu głównego (dotyczy uczniów klas programowo najwyższych I i II st. )odbywają się raz w tygodniu i ustalane są przez nauczyciela prowadzącego tak , by nie kolidowały z innymi obowiązującymi ucznia przedmiotami.
Konsultacje stacjonarne z przedmiotów Kształcenie słuchu i Audycje muzyczne (dotyczy uczniów klas programowo najwyższych I stopnia) odbywać się będą w co drugą sobotę lutego w godzinach 10.30- 12.00.
klasy VI SM I st. – 5 i 19 lutego
klasy IV SM I st. – 12 i 26 lutego
Terminy konsultacji z przedmiotów ogólnomuzycznych , które uczniowie zadeklarowali na egzamin dyplomowy – klasy IV i VI SM II st. ustalą nauczyciele prowadzący.

2) Uczniowie, którzy przygotowują się do konkursów korzystają z konsultacji z instrumentu głównego – nie częściej niż raz w tygodniu . Warunkiem przeprowadzenia konsultacji w szkole jest każdorazowe zgłoszenie i uzgodnienie przez nauczyciela prowadzącego terminu z dyrekcją szkoły.

3. Zarządzenie obowiązuje od 27 stycznia 2022 r.

Dyrektor
Józef Henke