1.1.Uczeń może uczęszczać na zajęcia w szkole jeśli nie wykazuje objawów infekcji dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub izolacji. Jeśli uczeń ma objawy infekcji rodzic zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela przedmiotu głównego.
1.2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
1.3. Jeśli domownicy ucznia albo on sam objęty jest kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych – zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie sekretariat szkoły – telefonicznie, lub drogą mailową
1.4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do holu szkoły , zachowując niżej wymienione zasady ;
przy czym należy pamiętać o ograniczeniu przebywania w szkole do niezbędnego minimum!
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie zobowiązani są przestrzegać aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli – stosować środki ochronne – obowiązuje osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
1.5. Uczeń nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy
1.6. Na terenie szkoły poza klasą lekcyjną obowiązuje bezwzględny zakaz gromadzenia się
( hol, korytarz, świetlica )

Środki bezpieczeństwa osobistego
(dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie szkoły – uczniów, nauczycieli, pracowników administracji oraz opiekunów )

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali uczniowie i każda inna osoba zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby nie wykazujące objawów infekcji dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub izolacji.
2.3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami
i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą )
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły !!
Przebywanie bez maseczki możliwe jest tylko w sytuacji, kiedy pracujemy w klasie.
2.4.Przy wejściu i wyjściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
2.5. Do szkoły wchodzimy przy użyciu karty magnetycznej Osoby nie posiadające karty magnetycznej nie będą mogły wejść na teren szkoły ! – ze względu na konieczność uzupełnienia doposażenia wszystkich nowych uczniów w karty – obowiązuje od 1 października
2.6. Wszystkie przebywające na terenie szkoły osoby obowiązuje bezwzględne stosowanie się do wytycznych określonych w komunikatach Ministra Zdrowia , zwłaszcza tych dotyczących bezpieczeństwa swojego i innych, oraz bezwzględne stosowanie się do regulaminu , który podlegać będzie modyfikacjom zgodnie z aktualną sytuacja epidemiczną.

Procedury bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie szkoły

3.1. Obowiązują zasady bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) w celu zminimalizowania możliwości gromadzenia poza klasą, plan zajęć zbiorowych jest tak ułożony, aby ograniczyć do minimum czas wspólnego przebywania i przemieszczania się po przestrzeni wspólnej szkoły. Plan jest tak ułożony, by uczniowie lekcje zbiorowe realizowali w jednej klasie- nauczyciel dochodzi do klasy.
2) obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu zajęć
3) obowiązek niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych po zakończeniu zajęć.
5) bezwzględne podporządkowanie się procedurom postepowania w razie wystąpienia objawów niepokojących, wskazujących na możliwość zakażenia koronawirusem.
3.2. Zajęcia chóru prowadzone są w małych grupach.
Ze względu na specyfikę zajęć uczniowie każdorazowo wchodząc na zajęcia zobowiązani są do wypełnienia stosownego oświadczenia.
3.3. Zajęcia orkiestry – dot. sekcji dętej ze względu na specyfikę wydobycia dźwięku z instrumentów dętych uczniowie każdorazowo wchodząc na zajęcia zobowiązani są do wypełnienia stosownego oświadczenia.
3.4. Biblioteka – na potrzeby kształcenia korzystamy z kopii, które są tworzone jedynie na potrzeby konkretnego ucznia- nauczyciela. Dostęp do materiałów nutowych jedynie poprzez nauczyciela bibliotekarza.
3.5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u osoby przebywającej na terenie szkoły objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zobowiązany jest wdrożyć procedury postępowania – pomiar temperatury, izolacja w wyznaczonej Sali – izolatka oraz powiadomienie dyrekcji szkoły.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

4.1. Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja:
1) dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
2) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
3) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
4) zawierająca numery telefonów do służb medycznych
5) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
6) dotycząca wyznaczonego miejsca do izolowania osoby z objawami infekcji mogącymi sugerować zakażenie koronawirusem – izolatki
4.2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
4.3. Drzwi do szkoły są regularnie dezynfekowane – klamki i uchwyty- prac. obsługi
4.4. Sale są wyposażone w dodatkowe środki dezynfekcyjne.
każdorazowo, po odbytej lekcji nauczyciel zobowiązany jest do dezynfekcji instrumentu, pulpitu z którego korzystają po sobie uczniowie oraz klamek z obu stron drzwi swojej klasy.
4.5.Sale są wietrzone pomiędzy zajęciami . Należy to do obowiązku nauczyciela- w trakcie zajęć a przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć do pracowników obsługi .
4.6. Toalety są na bieżąco dezynfekowane- pracownicy obsługi
4.7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się w plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
4.8. Na terenie szkoły wyznaczone jest pomieszczenie wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

5.1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).