Zarządzenie dyrektora nr 2 z dnia 27.01.2022 r.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm. Ostatnia z dnia 26.01.2022).
zarządzam co następuje:
1. W okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r.
zasadniczo wszystkie klasy szkoły realizują kształcenie z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.
Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym za pomocą platformy Microsoft Teams.

2. W ramach obowiązujących przepisów stosujemy poniższe rozwiązania :

1) Uczniowie klas programowo najwyższych – zarówno szkoły I jak i szkoły II stopnia
uczestniczą w konsultacjach zarówno z instrumentu głównego, jak i z przedmiotów ogólnomuzycznych, które obowiązują na egzaminie końcowym (szkoła I stopnia) , czy egzaminie dyplomowym ( szkoła II stopnia).
Konsultacje stacjonarne z Instrumentu głównego (dotyczy uczniów klas programowo najwyższych I i II st. )odbywają się raz w tygodniu i ustalane są przez nauczyciela prowadzącego tak , by nie kolidowały z innymi obowiązującymi ucznia przedmiotami.
Konsultacje stacjonarne z przedmiotów Kształcenie słuchu i Audycje muzyczne (dotyczy uczniów klas programowo najwyższych I stopnia) odbywać się będą w co drugą sobotę lutego w godzinach 10.30- 12.00.
klasy VI SM I st. – 5 i 19 lutego
klasy IV SM I st. – 12 i 26 lutego
Terminy konsultacji z przedmiotów ogólnomuzycznych , które uczniowie zadeklarowali na egzamin dyplomowy – klasy IV i VI SM II st. ustalą nauczyciele prowadzący.

Uczniowie, którzy przygotowują się do konkursów korzystają z konsultacji z instrumentu głównego – nie częściej niż raz w tygodniu . Warunkiem przeprowadzenia konsultacji w szkole jest każdorazowe zgłoszenie i uzgodnienie przez nauczyciela prowadzącego terminu z dyrekcją szkoły.

 

 

Organizacja zajęć w czasie nauczania zdalnego – 27.01- 27.02.2022

0.1 Wszystkie zajęcia realizowane są przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy Microsoft Teams
a) Zajęcia ze względu na duże obciążenia uczniów kształceniem zdalnym zaleca się różnicować – z użyciem monitorów ekranowych oraz bez ich użycia.
b)Koncepcja realizacji zajęć pozostaje w gestii nauczyciela prowadzącego przedmiot
– nauczyciel bierze pod uwagę sytuację ucznia , jego możliwości psychofizyczne, a także specyfikę swoich zajęć
0.2 Uczeń ma obowiązek logować się do zajęć zgodnie z ustalonym planem, ma obowiązek w celu właściwego przeprowadzenia zajęć włączać kamerę jeśli taka potrzeba zachodzi i w razie potrzeby mikrofon .
0.3 Wszelkie nieobecności i ich powody należy zgłaszać nauczycielom prowadzącym poprzez pocztę na e- dzienniku niezwłocznie, nie później niż 7 dni po absencji na zajęciach.
0.4 Nauczyciel danego przemiotu przekazuje uczniom informacje dotyczące postępów nauc
poprzez dziennik elektroniczny
0.5 Nauczyciel na prośbę rodzica poprzez dziennik elektroniczny konsultuje się z rodzicami lub jeśli zachodzi taka konieczność z własnej inicjatywy.
0.6 W uzasadnionych przypadkach możliwe jest realizaowanie konsultacji stacjonarnych – określone w zarządzeniu dyrektora nr 2
0.7 Konsultacje mogą dotyczyć również szczególnych sytuacji gdy nie jest możliwe realizacja zajęć, realizacja podstawy programowej z przyczyn obiektywnych m.in.
– instrument ucznia wymaga korekty
– uczeń nie ma dostępu do instrumentu – organy, perkusja
Konsultacje należy uzgodnić każdorazowo z dyrekcją szkoły
0.8 Uczestnika konsultacji obowiązuje bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w tym do regulaminu przebywania na terenie szkoły.

Regulamin przebywania na terenie szkoły
1.1.Uczeń może uczęszczać na konsultacje w szkole jeśli nie wykazuje objawów infekcji dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub izolacji. Jeśli uczeń ma objawy infekcji rodzic zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela przedmiotu głównego.
1.2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
1.3. Jeśli domownicy ucznia albo on sam objęty jest kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych – zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie sekretariat szkoły – telefonicznie, lub drogą mailową
1.4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do holu szkoły , zachowując niżej wymienione zasady ;
przy czym należy pamiętać o ograniczeniu przebywania w szkole do niezbędnego minimum!
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie zobowiązani są przestrzegać aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli – stosować środki ochronne – obowiązuje osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
1.5. Uczeń nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy

Środki bezpieczeństwa osobistego
(dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie szkoły – uczniów, nauczycieli, pracowników administracji oraz opiekunów )

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali uczniowie i każda inna osoba zachowuje odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m)
2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby nie wykazujące objawów infekcji dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub izolacji.
2.3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami
i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową,)
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły !!
Przebywanie bez maseczki możliwe jest tylko w sytuacji, kiedy pracujemy w klasie.
2.4.Przy wejściu i wyjściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
2.5. Do szkoły wchodzimy przy użyciu karty magnetycznej Osoby nie posiadające karty magnetycznej nie będą mogły wejść na teren szkoły !
2.6. Wszystkie przebywające na terenie szkoły osoby obowiązuje bezwzględne stosowanie się do wytycznych określonych w komunikatach Ministra Zdrowia , zwłaszcza tych dotyczących bezpieczeństwa swojego i innych, oraz bezwzględne stosowanie się do regulaminu , który podlegać będzie modyfikacjom zgodnie z aktualną sytuacja epidemiczną.

Procedury bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie szkoły

3.1. Obowiązują zasady bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) w celu zminimalizowania możliwości gromadzenia poza klasą, plan konsultacji zbiorowych jest tak ułożony, aby ograniczyć do minimum czas wspólnego przebywania i przemieszczania się po przestrzeni wspólnej szkoły
2) obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu zajęć lub zachowania odpowiedniego dystansu od innych po zakończeniu zajęć.
4) bezwzględne podporządkowanie się procedurom postepowania w razie wystąpienia objawów niepokojących, wskazujących na możliwość zakażenia koronawirusem.
3.2 Biblioteka – na potrzeby kształcenia korzystamy z kopii, które są tworzone jedynie na potrzeby konkretnego ucznia- nauczyciela. Dostęp do materiałów nutowych jedynie poprzez nauczyciela bibliotekarza.
3.3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u osoby przebywającej na terenie szkoły objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zobowiązany jest wdrożyć procedury postępowania – pomiar temperatury, izolacja w wyznaczonej Sali – izolatka oraz powiadomienie dyrekcji szkoły.

 

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

4.1. Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja:
1) dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
2) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
3) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
4) zawierająca numery telefonów do służb medycznych
5) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
6) dotycząca wyznaczonego miejsca do izolowania osoby z objawami infekcji mogącymi sugerować zakażenie koronawirusem – izolatki
4.2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
4.3. Drzwi do szkoły są regularnie dezynfekowane – klamki i uchwyty- prac. obsługi
4.4.. Sale są wyposażone w dodatkowe środki dezynfekcyjne.
każdorazowo, po odbytej lekcji nauczyciel zobowiązany jest do dezynfekcji rąk
4.5.Sale są wietrzone pomiędzy zajęciami . Należy to do obowiązku nauczyciela- w trakcie zajęć a przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć do pracowników obsługi .
4.6. Toalety są na bieżąco dezynfekowane- pracownicy obsługi
4.7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się w plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
4.8. Na terenie szkoły wyznaczone jest pomieszczenie wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

5.1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).