header-image

Informacje podstawowe

Administrator danych
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. J. Zarębskiego
ul. Kilińskiego 16A 88-100 Inowrocław

Cele przetwarzania
Zwarcie i wykonanie umowy wypożyczenia instrumentu, umowy poręczenia

Podstawy prawne przetwarzania
Umowa
Twoja zgoda
Uzasadniony interes stron umowy

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane strony umowy

Prawa związane z przetwarzaniem danych
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
• inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje :
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. J. Zarębskiego

Kontakt w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Kilińskiego 16A 88-100 Inowrocław
– przez e-mail: psm_ino@pro.onet.pl
– telefonicznie: (52) 357-46-50

Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Kilińskiego 16A 88-100 Inowrocław
– przez e-mail: psm_ino@pro.onet.pl
– telefonicznie : (52) 357-46-50

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
– zawarcie i realizacja umowy, interes stron
– obowiązek ustawowy

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
zawarcie i realizacja umowy, na podstawie : art. 6 ust.1 ppkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
– Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych do zawarcia i realizacji umowy
– wykonanie obowiązków ustawowych

Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia realizacji umowy, oraz przez okres potrzebny do upłynięcia czasu dla przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (art.117 kc –art.118 kc)

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
– naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
– prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
– prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
– prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres emailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast