header-image

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. J. Zarębskiego, ul. Jana Kilińskiego 16A; 88-100 Inowrocław.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Joanna Piątkowska
kontakt : tel. 601 438 351
e-mail : sekretariat@psmino.com.pl lub pod adresem korespondencyjnym jak wyżej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
dane osobowe ucznia i rodzica (prawnego opiekuna), przetwarzane będą w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w szczególności Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty i Ustawa z dnia 16 grudnia 2017r. Prawo oświatowe, dane osobowe przetwarzane będą także w celu promowania osiągnięć szkoły oraz jej uczniów, organizacji konkursów i ich dokumentowaniu, prowadzenia strony internetowej, tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w zakresie nieujętym w art. 6 ust. 3 lit. a, będzie zgoda wyrażona w oparciu o art. 6 ust. 1. lit a RODO.

1.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, z którymi Administrator danych osobowych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, innym jednostkom gminnym, powiatowym, oświatowym..
2.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole – zgodnie z przepisami prawa , w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody.
3.Posiada Pani/Pan prawo do :
– żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
– sprostowania danych gdy są nieprawidłowe,
– usunięcia danych, gdy nie są niezbędne do celów , dla których zostały zebrane, gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem,
– ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem , a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych, gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– przenoszenia danych,
– wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.