header-image

Deklaracja dostępności Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Juliusza Zarębskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
 • Część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej.
 • Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Rona.
 • E-mail: malgorzatarona@gmail.com
 • Telefon: +48601179701

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Juliusza Zarębskiego
 • Adres: Jana Kilińskiego 16a, 88-100 Inowrocław
 • E-mail: sekretariat@psmino.com.pl
 • Telefon: +48523574650

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st., ul. Jana Kilińskiego 16a, 88-100 Inowrocław

  Do budynku prowadzi 1 wejście przy ul. Kilińskiego 16 a z poziomu ulicy.
  Na parterze znajdują się dostępne dla osób na wózkach: Sala Koncertowa, Sala Kameralna, Toaleta, Szatnia, sala do prowadzenia indywidualnych zajęć z uczniami , sala do zajęć zbiorowych z przedmiotów ogólnomuzycznych.
  Korytarze i hol na parterze umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.
  Na piętrze znajdują się sale do prowadzenia zajęć z uczniami oraz sale do ćwiczeń ,sale do zajęć zbiorowych z przedmiotów ogólnomuzycznych.
  W budynku nie ma windy.
  W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
  Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku jest toaleta przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać:

 • ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • powiększania czcionki
 • zmniejszania czcionki,
 • zwiększenia widoczności odnośników,
 • pogrubienia czcionki
 • używać kolorystyki uwzględniającej odpowiedni dobór kontrastów.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl (http://www.rpo.gov.pl)