9 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 . Zapisy rozporządzenia w sposób generalny przedłużają okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół do dnia 29 listopada 2020 r. co jest równoznaczne z odbywaniem zajęć w systemie zdalnym.

Z życzeniami zdrowia
Józef Henke