Termin składania wniosków do 7 grudnia 2020 r. do Dyrektora Szkoły.

Wniosek

 

Do wniosku należy dołączyć:
– kopie lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowanie lub usługi wystawionego imiennie na nauczyciela
– oświadczenie nauczyciela, że nie złożył lub nie złoży wniosku w innych jednostkach systemu oświaty.