Informacja dla Uczniów i Rodziców

Drodzy Uczniowie ,
Szanowni Państwo Rodzice ,

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z w związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) ustalam zasady funkcjonowania szkoły na najbliższy okres do odwołania.

Od 25 marca 2020 roku prowadzić będziemy kształcenie zdalne. W tym systemie– w systemie zdalnej nauki, będziecie mieli kontakt ze swoimi nauczycielami . Z Nimi uzgodnicie za pomocą jakich nośników, komunikatorów i platform będziecie się kontaktować i realizować kształcenie w zakresie przedmiotów artystycznych. Koncepcja nauczania zdalnego naszej szkoły zakłada pracę według planu sprzed stanu Epidemii, ale możliwa jest jego modyfikacja . Takie decyzje podejmuje nauczyciel prowadzący w porozumieniu ze swoimi uczniami i ich rodzicami . Koncepcja zakłada realizację podstaw programowych w zakresie możliwym do zrealizowania bez kontaktu osobistego. Koncepcja zakłada też monitorowanie postępów ucznia poprzez ocenianie bieżące jego postępów.
Uczniowie ! Ocenie podlegać będzie Wasze zaangażowanie w tym obecność na zdalnych zajęciach, a także stopień realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela.

W koncepcji nauczania zdalnego szkoły zakłada się ,że takie musi uwzględniać możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców).Obowiązuje zasada równego dostępu i równego traktowania. Ważna jest możliwość zrealizowania celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

Koncepcja wspiera się kreatywnością nauczycieli i uczniów, jednocześnie zdajemy sobie sprawę że to dla Was uczniów, sprawdzian samodzielności i odpowiedzialności. W sytuacji trudnej- bo „niewiadomej” znaleźli się uczniowie ostatnich klas – Dyplomanci PSM II stopnia oraz uczniowie ostatnich klas PSM I stopnia. Wiemy już, że terminy egzaminów dyplomowych ulegną zmianie. Dyrekcja szkoły dołoży wszelkich starań ,żeby wszystkie późniejsze rozwiązania sprzyjały uczniowi i stworzyły możliwości ukończenia szkoły zgodnie z jego umiejętnościami.

 

Uczniowie !
1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców systematycznie nawiązujcie kontakt z nauczycielami w ustalonej wcześniej formie i czasie.
2.Organizujcie naukę własną w domu.
3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna- prowadźcie rejestry ćwiczenia – zapis
4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszajcie nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
5. Pamiętajcie że należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
7.Pamiętajcie o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami
(zwroty grzecznościowe mile widziane!).


Rodzice 

1. Zachęcajcie dzieci do samodzielnej pracy.
2. Warto być w kontakcie z nauczycielem przedmiotu głównego i innymi nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, obserwować stronę internetową szkoły.
3. W miarę możliwości wspierajcie dzieci w wykonywaniu ich codziennych związanych z nauką obowiązkach. 

 

Szkoła(budynek) w czasie stanu Epidemii i do czasu odwołania ograniczeń dla wszystkich nauczycieli i uczniów jest zamknięta.

 

Życzę owocnej zdalnej nauki
i abyśmy się jak najwcześniej spotkali w naszej szkole
Dyrektor PSM
Józef Henke